Advocaat Meijering Over Taghi-Proces: ‘Zo Kán Dit Niet Verder’

Door : | 0 Reacties | Op : 27-08-2020 | Categorie : SoSo Blog

Live

“Zo kan het niet verder,” begon advocaat Nico Meijering donderdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol aan een betoog over de positie van advocaten in het liquidatieproces Marengo. Volgens Meijering zijn de advocaten in “het grootste en belangrijkste strafproces ooit” door toedoen van het Openbaar Ministerie “in een nachtmerrie beland”.

In Marengo staan zeventien verdachten terecht, met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. Zij worden beschuldigd van het plegen van een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Het proces bevindt zich nog in de voorbereidende fase.

OM heeft Flokstra Nooit Benaderd

Het OM heeft Flokstra of zijn collega’s nooit benaderd om opheldering over het vermoede verstrekken van informatie, stelt hij.

“En dan word je in een proces verbaal en met name op de zitting op deze wijze bejegend door een vertegenwoordiger van het OM en in verband gebracht met gepleegde moorden. Het is alle grenzen voorbij wat mij persoonlijk betreft. Uw rechtbank kan zich hopelijk wel een beetje voorstellen dat dat voor een advocaat die optreedt in dit proces wel enigszins onveilig voelt.”

De advocaten kunnen zich nauwelijks te verdedigen tegen de onterechte beschuldigingen door het OM, zegt Flokstra.

Hij en zijn kantoorgenoten willen drie getuigen verhoren op een openbare zitting: de rechercheur die het proces-verbaal over het lekken opstelde, de teamleider van het onderzoek Marengo en de hoofdofficier van het landelijk parket van justitie John Lucas (die in de media ‘juridische kolder’ verkondigde).

Over het observeren van Nico Meijering en Leon van Kleef hebben de advocaten vele vragen. Waarom ‘sprong Dubai gelijk in de houding’ toen Nederland vroeg de raadslieden te volgen, terwijl de samenwerking tussen Dubai en Nederland uiterst moeizaam verliep in de zomer van 2019? “Het doet de vraag rijzen welke informatie over meesters Meijering en Van Kleef is verstrekt door Nederland aan Dubai. Welke rol heeft de liaison officier daarin gespeeld en is er überhaupt een rechtshulpverzoek uitgegaan?” 

Waarom heeft het OM de advocaten ‘doelbewust als lokaas ingezet om bij de vermeende leider van die organisatie uit te komen’ die volgens het OM een moordmachine was? wil Flokstra weten. “Is dit OM echt alle realiteitszin voorbij? En wat denkt u van Dubai zelf? Nou niet bepaald een land dat bekend staat om de bescherming van elementaire mensenrechten, advocaat of geen advocaat.”

Meijering en Van kleef ontmoetten in Dubai hun cliënt Khalid J., die later in Dubai zou worden gearresteerd. “Hoe moeten onze cliënten dit zien? Zijn er naar aanleiding van de observatie andere arrestaties verricht die anders niet verricht waren? Het heeft er alle schijn van, maar daar zullen wij eerst aandacht voor vragen in de zaak van Khalid J.”

Flokstra: “Heeft het OM enig idee hoe dit soort handelen en daaruit volgende informatie kan vallen bij personen die wat anders in het leven staan dan de gemiddelde rechtschapen burger? Hoe gemakkelijk men kan denken dat een advocaat behulpzaam is geweest bij justitie?”

Dat onder anderen hoofdofficier van justitie John Lucas het gevaar voor de advocaten op televisie wegwuifde, vindt Flokstra ‘bedroevend’.

Hij wil precies weten welke tip de aanleiding was voor het volgen van Meijering en Van Kleef en welke belangenafwegingen zijn gemaakt. “Is er een rechtshulpverzoek gedaan en wat stond daar in? Zo nee, welke informatie is aan Dubai overgedragen? Welke rol speelde de liaison-officier daarin? Welke instructies zijn aan Dubai gegeven en welke afspraken zijn met Dubai gemaakt? Is er tussentijds nog sprake geweest van nader overleg of nadere instructies? Wie waren bij de voorbereiding betrokken?”

Vervolgens willen de advocaten weten wat zich precies heeft afgespeeld in Dubai en Nederland, wat bijvoorbeeld is opgenomen en afgeluisterd, welke diensten dat hebben gedaan et cetera.

Ook over het Dubai-dossier willen de advocaten hoofdofficier van justitie John Lucas van het landelijk parket verhoren, de ‘recherche-officier van justitie’, de liaison-officier die toentertijd in Dubai werkte en de teamleider van het Marengo-onderzoek.

Flokstra: Rechtbank Moet Onderzoek Doen Naar Handelen OM

Ook Flokstra roept de rechtbank op nader onderzoek te doen naar de vraag of het handelen van het Openbaar Ministerie door de beugel kon. “Daar komt de ontvankelijkheid (het recht tot vervolgen) van het OM dan dus ook direct om de hoek kijken. Immers wanneer die verdediging ten onrechte en disproportioneel wordt beschadigd onder verantwoordelijkheid van het OM, komt het recht op een eerlijk proces onder zeer grote druk te staan.”

Tot nu toe ‘blinken de reacties van de top van het OM niet uit in helderheid en zorgvuldigheid’. Flokstra: “Die zijn inhoudelijk tegenstrijdig en roepen dus vele vragen op.”

De rechtbank moet het optreden van het Openbaar Ministerie ‘onderzoeken, beoordelen en zo nodig sanctioneren omdat basale rechten zijn geschonden en advocaten in gevaar zijn gebracht’. Herhaling moet worden voorkomen, vindt Flokstra.

Dat het OM ‘nooit verantwoording heeft afgelegd’ over de observaties in Dubai, vindt Flokstra heel zorgelijk. “Als bronnen binnen de overheid niet zelf naar het AD waren gestapt om deze misstand te melden, dan hadden we het nooit geweten. Dit OM had het nooit gemeld.”

Voor het volgens hem voor advocaten zeer schadelijke proces-verbaal over het beweerde lekken door advocaten in de zaak 26Koper tegen een groep ‘spotters’ (observanten) van de organisatie van Taghi en de zijnen, was geen enkele noodzaak.

Justitie vond dat nodig om de uitspraken van kroongetuige Nabil B. ‘te verifiëren’, maar die had nauwelijks iets concreets gezegd en vooral ‘aannames en algemene uitspraken gedaan’.

Flokstra: “Gissingen, vermoedens, meningen en kroegpraat kunnen in het geheel niet geverifieerd worden. Er viel dus ook in zijn geheel niets te verifiëren als het gaat om B.’s gedane uitspraken over advocaten. Er was reeds daarom geen enkele noodzaak om dergelijke verificatie uit te voeren, laat staan om dat zogenoemde verificatie-dossier te verspreiden onder media en procesdeelnemers.”

Rechtbank Moet De Leiding Nemen

Meijering ziet ‘een crisis in de Marengo-opsporing’, zo niet ‘een crisis in de opsporing’.

Hij roept de rechtbank op ‘de leiding te nemen’ en op te treden, omdat de cliënten van hemzelf en zijn kantoorgenoten (onder wie de broers Saïd en Mohammed Razzouki) niet verder kunnen met advocaten die onder vuur zijn komen te liggen en worden gehinderd door een staat die opsporingsbevoegdheden tegen doe advocaten inzet.

Meijering wil dat de rechtbank doet wat de rechters in 2007 deden in de grote zaak Acroniem tegen 22 Hells Angels (waarin hij ook de verdediging leidde).

“De enige manier waarop verder kan worden gegaan is dat uw rechtbank hier zelf direct onderzoek doet naar de gerezen misstanden. In die zaak Acroniem werd eerst inzake één verdachte door de rechtbank op zitting zelfstandig onderzoek gedaan naar schending van de regels rondom vernietigen van geheimhoudersgesprekken (gesprekken tussen advocaten en cliënten die niet mogen worden afgeluisterd, laat staan opgenomen).”

“Toen vervolgens bleek dat de schendingen zodanig structureel en ernstig waren en ook overigens bleken te passen binnen een cultuur bij het OM werd het onderzoek uitgebreid naar alle Acroniem-verdachten, had dat de u bekende gevolgen.”

De rechtbank veegde de hele zaak van tafel.

Meijering: “Nu is er alle aanleiding te veronderstellen dat sprake is van veel ernstigere onrechtmatigheden als het gaat om het functioneren en het in gevaar brengen van advocaten.”

Meijering geeft het woord over aan zijn kantoorgenoot Christian Flokstra.

Advocaat Nico Meijering: ‘Het Is Te Persoonlijk Geworden’

Meijering: “Waar het ons nu en hier om gaat: waar komt het gewraakte handelen van betrokken rechters vandaan? Het kan niet voortkomen uit de onderliggende feiten. Er is iets anders aan de hand. Het kan niet anders dan dat er vanuit het OM iets moet zijn overgeslagen. Een idee van ons, een beeld, een frame dat niet overeenstemt met de werkelijkheid. Er zal dus helderheid dienen te komen. Zo kunnen wij als raadslieden niet verder. Het is te persoonlijk geworden. Het is ook te beschadigend geworden.”

Tot overmaat van ramp bleek door uitzoekwerk van journalisten van het Algemeen Dagblad dat Meijering en Leon van Kleef in juni 2019 in opdracht van het OM tot in Dubai waren gevolgd in een poging de voortvluchtige Ridouan Taghi te vinden.

“Uit de persreactie van het OM zou moeten blijken dat op 18 juni 2019 sprake zou zijn geweest van een tip die zou leiden tot het vaststellen van een ontmoeting tussen de heer Taghi en mijzelf in Dubai,” zegt Meijering. “Ik zou naar Dubai vliegen om die ontmoeting mogelijk te maken. Om deze informatie te verifiëren – aldus nog steeds het OM in het persbericht – is destijds besloten tot het opvragen van vluchtgegevens en een kortdurende observatie van mij op Schiphol om vast te stellen of hij naar Dubai zou vertrekken. Ook is een verzoek gedaan aan de politie in Dubai om hem na aankomst te volgen.”

“In deze beslissing zou volgens het persbericht van het OM de doorslag hebben gegeven dat ik niet de advocaat was van Taghi en dat gold ook voor mijn kantoorgenoot Van Kleef, die hem op 19 juni 2019 bleek te vergezellen op de vlucht naar Dubai. Zo zou geen inbreuk zijn gemaakt op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt. Taghi werd in deze fase van het Marengo-proces immers al vertegenwoordigd door zijn huidige advocaat, aldus het OM,” zegt Meijering.

Dat Meijering maar kort was geobserveerd op Schiphol, en dat de raadslieden in Dubai maar kort zijn geschaduwd, geloven Meijering en Van Kleef niet. Zij zijn er van overtuigd dat ze de gehele vijf dagen en vier nachten zijn geobserveerd in Dubai ‘op instigatie van het Nederlandse Openbaar Ministerie’.

Meijering: “Van het OM hebben we in de media inmiddels óók mogen begrijpen dat het volgens het OM om een soort noodsituatie ging die alle middelen rechtvaardigden. Dan kan ook worden aangenomen dat de observatie diep heeft ingegrepen op de persoonlijke levenssfeer van mijn kantoorgenoot en mijzelf.”

‘Staat Veroorzaakt Enorme Risico’s Voor Raadslieden’

Meijering verwijst naar de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B., waarna autoriteiten zich geschokt toonden. Nu veroorzaakt de staat zelf enorme risico’s voor raadslieden, stelt Meijering mede namens zijn kantoorgenoten, door advocaten ‘publiekelijk te namen en te shamen’.

Meijering roept de rechtbank op ‘hier en nu van zich laat horen op een zodanige wijze dat dit alles helemaal niet normaal is’. “Uw rechtbank is de enige die dit nog kan doen, want van het OM hebben wij niets te verwachten. De bodem is bereikt.”

Het Openbaar Ministerie verspreidde volgens Meijering niet alleen volkomen onnodig dat proces verbaal van 67 pagina’s, onder meer om de problemen rond de kroongetuige te laten ondersneeuwen.

“Op collega Leon van Kleef werd precies een week later het vuur geopend in een andere bij deze rechtbank lopende strafzaak genaamd Orinus (tegen ‘Rico de Chileen’). Deze ongetwijfeld gezamenlijk gecoördineerde actie van het OM had ook weer het door gewenste effect: diverse media konden berichten dat ‘de advocaat’ stukken gelekt zou hebben. En hoewel ook hier weer niets aan de hand was, was het doel van beschadiging bereikt.”

Het OM heeft kennelijk ‘een totaal amorele kijk op advocaten die zich roeren in grote strafzaken en zo nodig bereid zijn een kritisch geluid te laten horen richting het OM’, stelt Meijering.

Twee onderzoeksrechters die bij het Marengo-proces tegen Taghi cum suis betrokken zijn, stelden vervolgens volgens Meijering zonder enige grond dat hij geen respect voor de rechters en hun beslissingen toonde, ‘maar ook voor de veiligheidsbelangen van de kring rondom de kroongetuige’.

Meijering: “Dat zijn twee zeer ernstige beschuldigingen die volstrekt misplaatst zijn.” Meijering deed ‘een wrakingsverzoek‘: hij wil de rechters van de zaak hebben omdat ze de schijn hebben gewekt vooringenomen te zijn. Dat verzoek wordt maandag aanstaande beoordeeld door een andere rechtbank.

Advocaat Nico Meijering: ‘Zo Kán Het Niet Verder’

Advocaat Nico Meijering neemt het woord. “Edelachtbaar college, zo kán het niet verder. Ik licht toe waarom het zo niet verder kan en wat er zal moeten gebeuren voordat er verder gegaan kan worden, ondanks dat wij vrezen dat de daardoor op te lopen vertraging slechts de kroongetuige en het Openbaar Ministerie (OM) in de kaarten speelt.”

Hij verwijt het OM dat het proces over het vermoede lekken door advocaten naar de groep Taghi ‘op twee manieren’ heeft ‘gefaciliteerd’. De aanklagers konden voorspellen dat het proces-verbaal van 67 pagina’s in een mum van tijd zou lekken naar journalisten. Dat trok de landelijke media naar de rechtbank.

“Daardoor kon dit OM op die zitting nog eens rustig verdergaan met het publiekelijk besmeuren van raadslieden in dit proces en er overigens geen enkele aandacht vanuit de media meer was voor de inhoud, de bespreking van de onderzoekswensen.”

Het OM ‘blijft’ volgens Meijering ‘vervolgens aan de kant als men ziet hoe raadslieden door de media besmeurd worden – ook al is die besmeuring geïnitieerd door het OM’.

Meijering is met name boos om publicaties in de Volkstrant en De Telegraaf en de weigering van justitie die media ‘te vragen om een rectificatie’.

“Zelfs het college van procureurs-generaal, de top van het OM, vindt het goed. Sterker, het OM tuigt de schandpaal zelf op.”

“De verdachten en hun raadslieden blijven in grote vertwijfeling achter. Is dit het nieuwe normaal? Mag het OM raadslieden op dergelijke wijze publiekelijk wegzetten? Kunnen de raadslieden zich vanaf nu ook vrij achten gelijke publieke persoonlijke aanvallen op officieren te gaan uitvoeren? En hoe zit het met de veiligheid van raadslieden?”

Liquidatie Abderrahim ‘Appie’ Belhadj

Ridouan Taghi, Mario R. en Arthur M. worden ook formeel gevangen genomen voor het (door)geven van de opdracht voor de liquidatie van Abderrahim ‘Appie’ Belhadj in de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost, in de nacht van 8 op 9 mei 2016. Voor het lokken van Belhadj naar die flat die nacht is rapper Jason ‘Djaga Djaga’ L. veroordeeld tot 18 jaar cel.

10:17 Uur: De Rechtbank Heeft De Zitting Geopend

De voorzitter van de rechtbank opent de zitting, in een weer goed met verdachten en advocaten gevulde rechtszaal. De pers en anderen zitten in andere (rechts)zalen. Publiek kijkt mee via een videoverbinding naar een rechtszaal in de reguliere rechtbank daar.

De rechtbank heeft alvast een extra zittingsdag ingepland, 3 september.

De voorzitter van de rechtbank zal zo beginnen met het voorlezen van beslissingen over tot nu toe gedane verzoeken. Daarna volgen Nico Meijering, Inez Weski en Yassine Bouchiki. Of de officieren van justitie vandaag nog zullen kunnen reageren, hangt af van het verloop van de dag.

Advocaten Zullen Zich Hevig Verzetten Tegen Beschuldigingen Dat Zij Lekten

De advocaten van Ridouan Taghi en zestien medeverdachten zullen zich woensdag gaan verzetten tegen de beschuldiging dat zij stelselmatig uit dossiers hebben gelekt naar spilfiguren in die groepering, ook toen dat absoluut niet mocht, en tegen het (laten) volgen van advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef tot in Dubai door het Openbaar Ministerie medio 2019.

Justitie hoopte via hen de toen voortvluchtige Taghi te traceren. Dat schaduwen van advocaten wordt gezien als zeer ‘gevaarzettend’ en in strijd met alle regels die raadslieden een bijzondere positie geven, opdat ze vrijelijk en ongestoord contact kunnen hebben met hun cliënten.

De emoties zijn hoog opgelopen in het proces, in en buiten de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol.

De rechtbank zal alle zeilen moeten bijzetten om het proces weer in het gareel te krijgen. Bovendien zullen zij extra druk voelen aangezien de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) het oordelen over de gevoelige kwestie op de rechtbank hebben afgeschoven.

https://www.parool.nl/nederland/advocaat-meijering-over-taghi-proces-zo-kan-dit-niet-verder

Lees ook:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-dubai-opgepakte-crimineel-khalid-j-lokale-politie-dreigde-met-foltering~b8700d93/

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/om-blundert-en-verspreidt-voor-vierde-keer-foto-kroongetuige-nabil-b

http://www.sosokitchen.nl/advocaten-in-liquidatiezaak-marengo-slaan-terug-we-worden-doelbewust-beschadigd

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-taghi-proces

http://www.sosokitchen.nl/rechtbank-tegen-weski-u-heeft-een-dreigende-stapel-papier-voor-u

http://www.sosokitchen.nl/weski-wie-hebben-toestemming-gegeven-voor-volgen-advocaten

http://www.sosokitchen.nl/advocaat-yassine-bouchikhi-tot-hier-en-niet-verder

http://www.sosokitchen.nl/guy-weski-waarom-schaduwen-terwijl-advocaten-client-spraken

http://www.sosokitchen.nl/aanklagers-om-vinden-dat-het-woord-nu-aan-hen-is

http://www.sosokitchen.nl/zitting-ten-einde-rechtbank-weigert-verzoek-aanklagers

http://www.sosokitchen.nl/advocaat-weski-om-negeert-alle-regels-en-principes

http://www.sosokitchen.nl/hoofdofficier-moet-getuigen-in-taghi-proces

http://www.sosokitchen.nl/wraking-onderzoeksrechter-in-marengoproces

http://www.sosokitchen.nl/advocaat-beschuldigt-rechtbank-van-discriminatie-in-liquidatieproces-marengo

http://www.sosokitchen.nl/procureur-generaal-hoge-raad-moet-onderzoek-doen-naar-volgen-van-advocaten

http://www.sosokitchen.nl/hoe-het-marengo-proces-een-persoonlijke-strijd-tussen-om-en-advocaten-werd

http://www.sosokitchen.nl/live-om-reageert-op-crisis-in-de-opsporing-bij-bewogen-proces-rond-taghi

http://www.sosokitchen.nl/zo-verliep-de-zitting-in-proces-marengo-om-is-realiteit-voorbij

http://www.sosokitchen.nl/taghi-wil-af-van-zwaar-regime-ebi-in-vught

http://www.sosokitchen.nl/rechtbank-doet-lijmpoging-in-taghi-proces

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-aivd-taghi-terrorismekaart

http://www.sosokitchen.nl/taghi-gemarteld-exclusieve-fotos

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/mh17-proces-advocaten-binnenkort-naar-rusland-voor-overleg-met-verdachte-verwijzing-naar-proces-justitie-taghi

http://www.sosokitchen.nl/trucjes-politieke-spelletjes

Lees ook:

Plus

Verdachte Liquidatie Wout Sabee Breekt Met Advocaat Van Kleef

Marcel D., volgens justitie de opdrachtgever van de liquidatie op Wout Sabee, heeft gebroken met zijn advocaat Leon van Kleef. In een korte verklaring wijt D. de breuk tussen hem en Van Kleef aan ‘de aanval op de advocatuur’ door het Openbaar Ministerie.

Wouter Laumans 25 september 2020, 14:17

Leon van Kleef.BEELD ANP

“Door de ontwikkelingen omtrent mijn advocaat is het niet meer in mijn belang dat meester Van Kleef mij vertegenwoordigt,” zo stelde Marcel D. vrijdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank op Schiphol. Volgens het Openbaar Ministerie is hij de opdrachtgever van de liquidatie van de Utrechtse crimineel Wout Sabee op 24 juni 2016. Ook zou hij achter een eerdere moordpoging op Sabee hebben gezeten. Daarnaast wordt hij, samen met een aantal anderen vervolgd voor het smokkelen van grote partijen cocaïne naar Engeland.

De zaak Napoles, zoals de zaak tegen Marcel D. heet, kent de nodige dwarsverbanden met de strafzaak 26 Marengo: de zaak tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Een van de officieren in de zaak-Taghi is ook de officier in de zaak van Marcel D. Dat is niet de enige connectie. Het OM is van mening dat Marcel D. en Ridouan Taghi in 2016 contact met elkaar onderhielden. Ook heeft Nabil B., kroongetuige in de zaak tegen Taghi, een aantal verklaringen afgelegd over de moord op Wout Sabee. In één van die verklaringen heeft hij gesuggereerd dat de opdracht van de moord op Sabee mogelijk van Taghi afkomstig zou zijn geweest.

Marcel D. ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Sabee. Tijdens een eerdere tussentijdse zitting in juli beschuldigde Leon van Kleef, toen nog de advocaat van D., het OM van ‘tunnelvisie’ jegens zijn cliënt. De raadsman wees bij die gelegenheid op een aantal alternatieve scenario’s die rondom de moord op Sabee gespeeld zouden hebben.

Gelekte informatie door advocaten

Twee weken na deze zitting werd er in de Marengozaak een, inmiddels veelbesproken, proces verbaal toegevoegd door het Openbaar Ministerie. Dat draaide om advocaten die informatie gelekt zouden hebben naar de organisatie van Ridouan Taghi. Een van de advocaten die daarin met naam en toenaam genoemd wordt is Leon van Kleef. Het OM heeft zich op het standpunt gesteld dat het gewraakte proces verbaal aan het Marengodossier is toegevoegd ter verificatie van verklaringen van de kroongetuige in de zaak-Taghi.

Het verwijt van Marcel D. aan het OM is dat de verificatie van de verklaringen die de kroongetuige in zijn zaak heeft afgelegd, niet heeft plaatsgevonden. Of dat de reden is van het ontslaan van zijn raadsman, en of hij met een andere advocaat wel verwacht dat die verificatie plaats zal vinden, werd tijdens de zitting vrijdag niet duidelijk. “Het is mijn keuze geweest, ik betreur het, maar ik vind het in mijn belang noodzakelijk,” zo zei hij. Over het vinden van een andere advocaat. “Ik neem sowieso geen advocaat van het kantoor Ficq en partners.”

Geen vertrouwensbreuk

“Van een vertrouwensbreuk is geen sprake,” zo zegt advocaat Leon van Kleef. “Ik betreur het. Het OM wint deze slag.”

Daniel Fontein, de raadsman van een van de medeverdachten van Marcel D. vreest vertraging van het proces. De inhoudelijke behandeling staat gepland begin november. “We weten allemaal wat er in Marengo is gebeurd,” zo stelde hij. Wellicht dat advocaat Van Kleef door toedoen van justitie wat kwetsbaar is geworden. Maar gaat meneer D. op deze korte termijn een advocaat vinden die de tijd heeft om zich in te lezen in deze zaak? Dat denk ik niet.”

Desondanks stelde Marcel D. ‘goede hoop’ te hebben op korte termijn een nieuwe raadsman te vinden. De rechtbank is van zins de zaak op de geplande datum door te laten gaan.

https://www.parool.nl/amsterdam/verdachte-liquidatie-wout-sabee-breekt-met-advocaat-van-kleef

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: