Deel 4: De Profeten en de Boodschapper; de laatste der Profeten

Door : | 0 Reacties | Op : 14-06-2017 | Categorie : SoSo Blog

Zegt: ” Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Ibrâhim en Ismâ’îl en Ishâq en Yâ’qôeb en de kinderen van Yâ’qôeb en wat er is gegeven aan Môesa en Îsa en wat er is gegeven van hun Heer aan de Profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en wij onderwerpen ons aan Hem “

Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:136

” De Boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en (ook) de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen zijn Boodschapppers. Zij zeiden: “Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de terugkeer.”

Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:285

Een Moslim gelooft dus in alle Profeten die in de Koran worden genoemd, omdat de godsdienst van een moslim anders niet compleet kan zijn. De Profeten hebben allen dezelfde boodschap verkondigd en dat is het geloven in Allah (‘sobhanaho wa ta3ala’: God de Verhevene)

Het geloven in alle Profeten en Boodschappers behoort tot de ‘Arkan al-Iman’: de Pilaren/Zuilen van de Islamitische Geloofsleer/Geloofsovertuiging: ‘Aqida’  (de Islamitische term en interpretatie voor hetgeen Moslims geloven)

De Pilaren/Zuilen van het Geloof zijn de volgende: 

-De Eenheid van God: ‘Tâuhid’ 

-De Engelen

-De geopenbaarde Boeken

-De Profeten en de Boodschappers

-De Wederopstanding en de Laatste Dag

-De voorbeschikking van God

 

De geopenbaarde Boeken:

Volgens de Koran heeft Allah 4 Boeken neergezonden:

1: De Taurât: De Thorah

2: De Indjîl: De Bijbel

3: De Zabôer: De Psalmen

4: De Koran

” Hij heeft aan jou het Boek met de Waarheid neergezonden, bevestigend wat daaraan voorafgegaan was, en Hij zond de Taurât en de Indjîl neer, Hiervoor, als Leiding voor de mensen, en Hij deed de Foerqân (de Onderscheidmaker tussen de Waarheid en de valsheid) neerdalen” 

Soerat ‘ Al Imraan’ (De Familie van Imrân) 3:3-4

” Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals wij aan Nôeh en de Profeten na hem openbaarden. En wij openbaarden aan Îbrâhîm en Ismâ’îl en Ishâq en Ya’qôeb en de kinderen (van Ya’qôeb) en Îsa en Ayyôeb en Yôenoes en Hârôen en Soelaimân. En wij gaven Dâwôed de Zabôer (Psalmen) ” 

Soerah ‘An Nisâ’ (De Vrouwen) 4:163

” O jullie die geloven ! Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper en in de Schrift die Hij aan Zijn Boodschapper openbaarde en in de Schrift die Hij vroeger openbaarde. En wie ongelovig is aan Allah en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers en de Laatste Dag: hij is waarlijk ver weg gedwaald ” 

Soerah ‘An Nisa’ (De Vrouwen) 4:136

” En Wij hebben aan jou het Boek (de Koran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming “

Soerah ‘Al Mâidah’ (De Tafel) 5:48

” Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden, een Arabische Koran. Hopelijk zullen jullie begrijpen ” 

Soerah ‘Yôesoef’ (De Profeet Yôesoef)  12:2

 

De Suhuf-i-Îbrahima wa Môesa: De Boekrollen 

De Koran; Soerah ‘Al A’lâ 87 (De Hoogste), maakt ook melding van eerder geopenbaarde Wetten en Geschriften aan Mozes (alayhi salam: vrede zij met hem) en Îbrâhim: Abraham (alayhi salam: vrede zij met hem); de Suhuf-i-Îbrâhima wa Môesa.

” Voorwaar, dit staat zeker in de vroegere bladen.

De bladen van Îbrâhîm en Môesa ” 

Soerah ‘Al A’la’ (De Hoogste) 87:19

 

De Profeten en Boodschappers: 

Een Profeet en een Boodschapper zijn niet gelijk aan elkaar. Een Boodschapper kan wel een Profeet zijn, maar een Profeet kan geen Boodschapper zijn. Zowel een Boodschapper als een Profeet hebben een Goddelijke wetgeving geopenbaard gekregen. 

Een Profeet (Nabi) is iemand aan wie Allah iets openbaart en de Profeet geeft door wat Allah aan hem heeft geopenbaard. Een Profeet werd gestuurd naar een gelovig volk, om met de Wetgeving van voorgaande Boodschappers het volk te onderwijzen en tussen hen recht te spreken.

Een Boodschapper (Rasôel) is iemand, die met het geopenbaarde is gezonden naar degenen, die tegen de geboden van Allah zijn ingegaan (een ongelovig volk), om hen de boodschap en Wetgeving van Allah door te geven.

” En voor iedere gemeenschap is er een Boodschapper. Wanneer dan hun Boodschapper is gekomen, dan wordt er onder hen rechtvaardig geoordeeld, en hun zal geen onrecht worden aangedaan “

Soerah ‘Yôenoes’ ( De Profeet Yôenoes) 10:47

” Voorwaar, Wij hebben de Thorah neer gezonden met daarin Leiding en Licht. De Profeten, die zich (aan Allah) overgegeven hadden oordeelden ermee over de Joden ” 

Soerah al-Maa’idah ( De Tafel) 5:44

De Profeten van de Kinderen van Israël ( Bânî Israël) oordeelden dus volgens de Thorah die Allah geopenbaard had aan Môesa: Moses (alayhi salam: vrede zij met hem)

” En (Wij zonden) Boodschappers over wie Wij jou waarlijk reeds verhaald hebben en (Wij zonden) Boodschappers over wie Wij jou niet verhaald hebben. En Allah voerde een gesprek met Môesa “

Soerah ‘An Nisa’ (De Vrouwen) 4:164

 

De  25 Boodschappers die bij name worden genoemd in de Koran.

Achter elke Boodschapper schuilt een verhaal en achter elk verhaal schuilt een wijsheid.

Een van de vele verhalen uit de Koran is het verhaal van de Profeet Yôesoef. 

Yôesôef (alayhi salam: vrede zij met hem) de zoon van Ya’qôeb (alayhi salam: vrede zij met hem) was één van de Profeten van Allah. Al toen hij jong was, was hij heel erg intelligent en ook erg knap. Zijn vader, Ya’qôeb (alayhi salam:vrede zij met hem) was ook een Profeet van Allah en was de zoon van Ishâq (alayhi salam:vrede zij met hem) en het kleinkind van Ibrâhîm (alayhi salam: vrede zij met hem). Yâ’qôeb hield heel erg veel van Yôesôef.

” Wij vertellen jou het beste verhaal doordat Wij aan jou deze Koran openbaarden, hoewel jij daarvoor tot de onwetenden behoorde ” 

Soerah ‘Yôesôef (De Profeet Yôesoef) 12:3

” En (gedenkt) toen Yôesoef tot zijn vader zei: ” O mijn vader, voorwaar, ik zag (in een droom) elf sterren en de zon en de maan, ik zag dat zij zich voor mij bogen ” 

Soerah ‘Yôesôef (De Profeet Yôesoef) 12:4

*In de Koran wordt het Arabische woord (11) ‘Kâuwkaban’ genoemd, hetgeen planeten betekent. De vertaling hanteert (11)sterren*

” Zo verkiest jouw Heer jou en onderwijst Hij jou de uitleg van de vertellingen (dromen). En Hij vervolmaakt Zijn genieting aan jou en aan de familie van Ya’qôeb, zoals Hij die daarvoor heeft vervolmaakt aan jouw vaderen, Îbrâhîm en Ishâq. Voorwaar jouw Heer is Alwetend, Alwijs ” 

Soerah ‘Yôesôef’ (De Profeet Yôesoef) 12:6

Lees het verhaal van Yôesôef !

” Voorwaar, Allah verkoos Adam en Nôeh en de familie van Îbrâhîm en de familie van Imrân boven de (andere) wereldbewoners. Zij zijn afstammelingen van elkaar, en Allah is Alhorend, Alwetend “

Soerah ‘Al Imraan’ (Familie van Imraan) 3:33-34

18 Boodschappers worden in de volgende Soerah genoemd:

” En dat was Ons argument dat Wij Îbrâhîm tegen zijn volk gaven. Wij verheffen met graden wie Wij willen: voorwaar, jouw Heer is Alwijs, Alwetend.

En wij schonken hem Îshâq en Ya’qôeb, allen leidden Wij, en ervóór leiden Wij Nôeh, en van zijn nageslacht Dâwôed en Soelaimân en Ayyôeb en Yôesoef en Môesa en Hârôen: en zo belonen Wij de weldoeners.

En Zakariyyâ en Yahya en Îsa en Ilyâs: allen behoorden tot de oprechten.

En Ismâ’îl en Al Yasa’ en Yôenoes en Lôeth: allen hebben Wij boven de wereldbewoners bevoorrecht.

En van hun vaderen en hun nageslacht en hun broeders: Wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht Pad “

Soerah ‘Al An’Âm (Het Vee) 6:83-87

De namen van de volgende Boodschappers,

1-Adam: Adam (alayhi salam: vrede zij met hem)

2-Idries: Henoch (alayhi salam: vrede zij met hem)

3-Nôeh: Noach (alayhi salam: vrede zij met hem)

4-Hôed: Eber (alayhi salam: vrede zij met hem)

5-Sâlih: Shelah (alayhi salam: vrede zij met hem)

6-Îbrâhîm: Abraham (alayhi salam: vrede zij met hem)

7-Lôeth: Lot (alayhi salam: vrede zij met hem)

8-Ismâ,îl: Ismaël (alayhi salam: vrede zij met hem)

9-Ishâq: Isaak (alayhi salam: vrede zij met hem)

10-Ya`qôeb: Jacob (alayhi salam: vrede zij met hem)

11-Yôesôef: Josef (alayhi salam: vrede zij met hem)

12Ayyôeb: Job (alayhi salam: vrede zij met hem) 

13-Sjoe’aib: Jethro (alayhi salam: vrede zij met hem)

14-Môesa: Moses (alayhi salam: vrede zij met hem)

15-Hârôen: Aäron (alayhi salam: vrede zij met hem)

16-Dzôelkifl: Ezechiël (alayhi salam: vrede zij met hem)

17-Dawôed: David (alayhi salam: vrede zij met hem)

18-Soelaimân: Salomon (alayhi salam: vrede zij met hem)

19-Ilyâs: Elias ( alayhi salam: vrede zij met hem)

20-Al Yasa’a: Jesaja (alayhi salam: vrede zij met hem)

21-Yôenôes: Jonas (alayhi salam: vrede zij met hem)

22-Zakariyyâ: Zakarias (alayhi salam: vrede zij met hem)

23-Yahyâ: Johannes (alayhi salam: vrede zij met hem)

24-Îsa: Jesus (alayhi salam: vrede zij met hem)

25-Mohammed (salla Allaho âlayhi wa sallam: vrede en zegeningen met hem),

komen onder andere in de volgende Soeraht voor:

-Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:4/23/25 (Mohammed) en 2:31 (Adam)

-Soerah ‘Al A’râf (De Hoge Muren) 7:65 (Hôed)

-Soerah ‘Hôed’ (De Profeet Hôed) 11:61 (Sâlih) en 11:84 (Sjoe’aib)

-Soerah ‘Al Anbiyâ (De Profeten) 21:48 (Hârôen en Môesa) en 21:51 (Îbrâhîm) en 21:71 (Lôeth) en 21:72 (Ishâq en Ya’qôeb) en 21:76 (Nôeh) en 21:78 (Soelaimân en Dâwôed) en 21:83 (Ayyôeb) en 21:85 (Ismâ’îl, Idrîs en Dzôelkifl) en 21:87 (Dzôennôen:andere naam van de Profeet Yôenoes) en 21:89 (Zakariyyâ) en 21:90 (Yahya) en 21:107 (Mohammed)

-Soerah ‘Al Ahzâb ( De Bondgenoten) 33:40 (Mohammed)

Allah (sobhanaho wa ta’âla: de Verhevene) zegt in de Koran:

” Dat zijn de Boodschappers van wie Wij sommigen boven anderen bevoorrecht hebben, onder hen zijn er tot wie Allah gesproken heeft, en sommigen van hen heeft Hij (enkele) graden verheven. En wij hebben aan Îsa, zoon van Maryam, duidelijke Tekenen gegeven en Wij hebben hem met de Heilige Geest (Djibrîl) versterkt…”

Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:253

*Vijf van deze Profeten worden in de Koran als ‘ulu-l Adhm’: Gezanten genoemd (Gezanten die begiftigd zijn met standvastigheid en geduld; Aartsprofeten). Dit zijn:

1-Nôeh: Noach (alayhi salam: vrede zij met hem)

2-Îbrâhîm: Abraham (alayhi salam: vrede zij met hem)

3-Môesa: Moses (alayhi salam: vrede zij met hem)

4-Îsa: Jesus (alayhi salam: vrede zij met hem) en tot slot:

5-Mohammed (salla Allahu âlayhi wa sallam: vrede en zegeningen met hem)

Adam (alayhi salam: vrede zij met hem) was de allereerste mens en Profeet die zich op de aarde bevond.

” En toen jouw Heer tot de Engelen zei: ” Ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen “…..”

Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:30

” En Hij onderwees Adam de namen van alle dingen en vervolgens toonde Hij deze aan de Engelen en zei: ” Noem Mij de namen van deze (dingen) als jullie waarachtiger zijn”

Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:31

Allah (sobhanaho wa ta’âla: de Verhevene) zegt in de Koran dat Mohammed (salla Allaho alayhi wa sallam: vrede en zegeningen met hem) de Boodschapper en de laatste der Profeten is. 

” Moehammad is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken “

Soerah ‘Al Ahzâb’ (De Bondgenoten) 33:40

 

En Allah weet het beter.

 

Wordt vervolgd..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: